20160429 Notulen bestuursvergadering

 1. Opening en mededelingen

Gerard opent de vergadering om 10,02 en heet alle bestuursleden welkom

 1. Vaststelling van de agenda

Nico heeft per mail de onderwerpen financiën en administratieve zaken aangemeld, ter agendering. Marijke noemt vrijwilligersvergoeding en Gerard de website

 1. Verslag bestuursvergadering d.d. 11-3-2016

Het verslag van de vergadering van 11-3-16 wordt vastgesteld.

Naar aanleiding wordt over de clubkleding gesproken. Besloten wordt dat tijdens promo’s voor de ingeschakelde leden clubkleding beschikbaar moet komen. Alle clubleden zullen daarnaast gelegenheid krijgen eigen clubkleding te kopen; Gerard zal de gelegenheid daarvoor organiseren via leverancier Van het Hull die vroeger ook geleverd heeft.

Het bestuur vindt het ook gewenst dat in de feestweek tijdens de woensdag- en vrijdag- activiteit door de ingeschakelde leden clubkleding gedragen wordt.

 1. Ingekomen/uitgaande post

Het bestuur besluit dat bij een overlijdensbericht van een lid de secretaris de leden per mail daarover zal informeren, naast het plaatsen van de kaart op het mededelingenbord.

Het bestuur is akkoord gegaan met het toetreden van drie nieuwe leden: Yasar Alshalak , Ahmo Muratoyic en Gert Dekkers. De secretaris heeft hen per brief welkom geheten en informatie gestuurd.

Er ligt nu een aanmelding van Anneke Keijzer-Kaatee , de secretaris zal haar een welkomsbrief met informatie overhandigen.

Nico zal de diverse verzekeringspolissen nog eens nalopen en nagaan of er geen doublures zijn.

Gezien de uitgebreide informatiestroom van de bond wordt besloten wedstrijdinformatie alleen aan de wedstrijdspelende leden door te sturen en alleen de relevante stukken aan de bestuursleden.

 1. Sociale Hygiëne (instructie avond voor bardienst)

Gerard heeft op uitstekende wijze twee voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. De eerste heeft nu al als resultaat dat 19 leden met succes de toets voor het gewenste IVA-certificaat afgelegd hebben. Het resultaat van de gisteren gehouden tweede avond zal nog komen. Gerard zal een map van de behaalde certificatie met een lijst daarvan in de kantine leggen. Hans zal opgaan voor examen.

 1. Contributie en administratie.

Nico meldt dat hij deze zaken in heel goede orde heeft overgedragen gekregen. Alles blijkt goed geregeld, waaronder ook de inkoop door Marjan van Riemsdijk.

Het bestuur heeft als standpunt dat in principe alle leden de basiscontributie van 56,50 euro moeten betalen tenzij de penningmeester het daarvan afwijken verantwoord vindt. Alle leden dienen hun consumpties via een consumptiekaart af te rekenen. Bankzaken RABO zijn geregeld.

 1. Vrijwilligersvergoeding.

Betreffende een vrijwilligersvergoeding kent de fiscale regelgeving strakke lijnen. Overtreding kan zwaar beboet worden. Nico heeft een wettelijk verantwoorde procedure gevonden . Het bestuur gaat akkoord met de voorgestelde procedure.

 1. Bestuursreglement

Gerard heeft geprobeerd een concept-bestuursreglement aan de mede bestuursleden te mailen maar dat is kennelijk niet goed gegaan. Het concept zal op de volgende vergadering worden besproken.

De vraag rijst of sterke alcoholische dranken verstrekt mogen worden als een van de leden een horecavergunning heeft. Gerard trekt dat na. Daarnaast is de vraag of ons bestuur het dan gewenst vindt dat in onze sportvereniging die verstrekking plaats heeft. Daar wordt binnen het bestuur verschillend over gedacht en besloten wordt de oriëntatie van Gerard af te wachten alvorens een besluit te nemen. Besloten is om geen sterke drank meer in te kopen en dit wordt aan Marjan v Riemsdijk doorgegeven.

 1. Sportaanbod voor ouderen “oktober actief”

De sportmedewerker van de gemeente heeft voor ouderen een plan voor het kennismaken met diverse sportactiviteiten in de gemeente uitgeschreven voor in oktober. Het bestuur besluit daar op in te spelen. De secretaris zal onze club voor enkele data en dagdelen aanmelden.

 1. Flyer Wijkindeling

Besloten wordt de flyer in de tweede helft van mei huis aan huis te bezorgen. Theo zal de afgetelde exemplaren voor de diverse wijken in een envelop doen met vermelding van het lid die die wijk wil doen.

 1. Zaterdag 21 mei Spelen tegen Heerhugowaard

De club uit Heerhugowaard komt met 12 doubletten. Wij moeten proberen ook 12 doubletten te formeren. Overwogen wordt de samenstelling daarvan zo te maken dat er een optimale kans is de beker te winnen die ons tot nog toe ontgaan is.

Aanvang 13.00 uur en Gerard neemt met Marjan contact op betreffende de catering.

 1. De website

Gerard heeft een plan voor het actualiseren van de website maar gezien de tijd wordt dit punt verschoven naar de volgende vergadering.

 1. Rondvraag.

Tarievenlijst dranken intern en extern en contributie 2017 zal op verzoek Nico volgende vergadering worden geagendeerd.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De volgende vergadering wordt gepland op vrijdag 10 juni 10.00 uur

 1. Sluiting

Gerard sluit de vergadering rond 12.00 uur.

Een reactie plaatsen