20170414 Notulen bestuursvergadering

 1. Gerard opent de vergadering om 10.00 uur en heet het voltallig bestuur welkom.
 2. De agenda wordt uitgebreid met aandachtspunten: AED, website, wijziging bestuursreglement.
 3. Verslag bestuursvergadering 20-01-2017 wordt geaccordeerd en vastgesteld.
 4. Verslag ALV 8-02-2017 wordt vastgesteld maar geconstateerd wordt dat het aantal aanwezige leden erg laag was en dat geen quorum aanwezig was.
 5. Ingekomen en uitgegane berichten:
 • Nieuwe spelregels: besloten wordt de aangeschafte oude boekjes te blijven gebruiken. De inhoud van de wijzigingen zullen op de website vermeld worden
 • Het overlijden Ton Verhaar veroorzaakt openvallende plekken in de activiteiten van de club. Voor de dinsdaggroep zullen enkele leden benaderd worden. Voor de BBQ-activiteit wordt een oplossing gezocht. Het blijft een aandachtspunt.
 • Het bedanken Dick van Mourik was al langer bekend maar niet vermeld in de nieuwsbrief
 • Na de aanmelding Ria Dubbelaar en Carla Prins worden zij als lid ingeschreven.  De secretaris zal hen de informatie over spel- en clubregels toesturen.
 • In reactie op de advertentie in het kader van het cursusproject hebben zich 6 personen aangemeld voor lessen. Gerard heeft de eerste lessen al  gegeven voor een zeer gemotiveerde groep. Gerard Beers is daarbij ook ingeschakeld.
 1. Brief Spanbroek over verlichting voetpad is inmiddels gehonoreerd.
 2. Lessen nieuwe leden.

Besloten wordt dat in de nieuwsbrief de mogelijkheid om lessen te volgen zal worden vermeld. Deze mededeling zal ook op het mededelingenbord aangebracht worden zodat alle leden de mogelijkheid krijgen in te tekenen. Simon is bereid op dinsdagavonden tussen 19.00 en 20.00 uur lessen te gaan geven.

 1. Gasverbruik-thermostaatregeling: vervanging is niet urgent. Wel is aandacht gewenst dat na het hoger zetten ook daarna de thermostaat weer op de oorspronkelijke stand terug gezet wordt.
 2. Financieel Administratieve zaken onderhoud gebouwen levert geen belangrijke nieuwe aandachtspunten op, alles loopt volgens verwachting. De huur en verzekering zijn betaald.
 3. Plannen rond een nieuwe bestemming het Fort en het gesprek met de vertegenwoordiging van gemeente en  natuurmonumenten worden besproken. De conclusie is dat er tijdens de openbare discussie avond op 1 maart geen concrete voorstellen over een nieuwe  bestemming van het fort zijn aangeleverd. Wel zijn er losse opmerkingen gemaakt over parkeren en een overpad op het terrein dat de Jeu de Boules huurt. Het huidige huurcontract voorziet in bescherming van onze accommodatie maar dat loopt tot 2018. Als dat wordt opgezegd staan we juridisch zwak. Belangrijk is dat onze club publiciteit creëert om sterker te staan om onze belangen (handhaving van de huidige situatie)  te ondersteunen. Gedacht wordt aan het organiseren van publiciteit trekkende wedstrijden bijvoorbeeld een competitie tussen de politieke partijen. Gerard zal de mogelijkheden peilen.

Hr. Roling van de gemeente heeft een nieuw gesprek aangevraagd. Theo heeft een vrijdagmiddag als meest gewenste dagdeel genoemd. Zo mogelijk zullen Gerard, Nico en Theo daarbij aanwezig zijn.

 1. Uitwisseling met Ca Roule op 13 mei moet op het mededelingenbord vermeld worden met mogelijkheid tot aanmelden. Er worden 12 paren verwacht. Gerard verzorgt de spelorganisatie. De aankleding mag wel royaal zijn gezien onze ervaringen tijdens onze ontvangst bij de nu komende club. Marijke en Marrie verzorgen dat ook in overleg met Marjan en Gerard.
 2. Het schoonmaken van de Boulodrome is verzet naar dinsdagmiddag. Het blijft wat erg matig. Het schoonmaken van het buitengebeuren wordt apart gedeclareerd en dat is niet juist gezien de afspraken. Gerard zal met de schoonmaker spreken.

Hans zal zich oriënteren of het inschakelen van een hem bekend schoonmaakbedrijf binnen de begroting past.

 1. Voor de AED is er een opfris avond geweest. Het aantal leden dat zo weer een geldig certificaat heeft gekregen is nu wel wat beperkter dan het oorspronkelijk aantal deelnemers.
 2. De Website functioneert goed en besproken werd welke informatie openbaar mag zijn en welke afgeschermd dient te worden en alleen toegankelijk is  voor leden.  Besloten werd de lijst van leden en de integrale  nieuwsbrieven in de laatste categorie te plaatsen, onderdelen van de nieuwsbrief kunnen wel algemeen toegankelijk zijn.

Het is gewenst dat exemplaren van de statuten, het bestuursreglement en het barreglement in de kantine beschikbaar zijn. Ook moet er een lijst hangen van de leden die het certificaat barmedewerker hebben behaald. Een actiepunt is te stimuleren dat alle leden daarvoor gecertificeerd zijn. Geopperd wordt een mogelijkheid om leden die er erg tegen opzien om bardienst te doen mogelijk ingezet zouden kunnen worde voor alternatieve activiteiten.

 1. Rondvraag

Besloten wordt dat een aantal ringen zal worden aangeschaft om op elke baan de standplek van de boulewerper te markeren.

 1. Gerards sluit de vergadering rond 11.45.

Een reactie plaatsen