20170609 Notulen Bestuursvergadering

 1. Gerard opent de vergadering om 10.00 uur en heet het voltallig bestuur welkom (Hans is iets verlaat)
 2. De agenda zoals toegestuurd wordt aangehouden
 3. Verslag van de bestuursvergadering van 14 april 2017 wordt geaccordeerd en vastgesteld.

Het gasverbruik is punt van discussie. Soms wordt de goed functionerende  thermostaat opgedraaid en niet weer terug gezet waardoor soms dagen lang de verwarming onnodig en ongewenst hoog staat ingesteld. Ook wordt de buitendeur soms opengezet omdat men het wat warm vindt terwijl de thermostaat toch de brander blijft activeren.

 • Besloten wordt dat Nico er aandacht voor zal vragen in de nieuwsbrief komend najaar (want in de zomer is het geen aandachtspunt).
 1. Ingekomen-uitgegane berichten

De aanmelding van Ruud Scherer wordt toegejuicht en hij wordt als lid ingeschreven

De aankondigingen van onderlinge wedstrijden worden nu door de secretaris aan de daarin geïnteresseerde leden toegestuurd. De uitnodigingen kunnen desgewenst ook op het mededelingenbord vermeld worden.

 1. Ontwikkelingen donderdagmorgen speelgroep

Theo meldt dat de donderdagmorgen groep sterk is gegroeid van eerst 12 tot nu soms 22 deelnemers. De wat amicale organisatie structuur blijkt daardoor beïnvloed te worden. Dit leidt tot onderlinge spanningen tussen enkele leden. Niet iedereen is gelukkig met een strakkere organisatie.

 •  Besloten wordt dat Gerard en Theo met deze personen een gesprek zullen hebben om over taakverdelingen  duidelijke afspraken te maken
 1. Uitwisseling met Ca Roule op 13 mei

Het is een goed en prettig verlopen activiteit geweest, het was een groot succes. Vanuit Heerhugowaard zijn lovende reacties ontvangen.

De vraag wordt gesteld of we geen initiatieven kunnen ontplooien om soortgelijke activiteiten met clubs in onze directe omgeving te hebben.

 1. Aanbod voor lessen voor nieuwe leden op bord vermelden.

Simon heeft zich bereid verklaart op bepaalde uren les te geven.

 • Gerard zal in de komende nieuwsbrief daarover mededeling doen en  de leden die belangstelling hebben kunnen dan op het mededelingenbord op de lijst intekenen.
 1. Financieel-Administratieve zaken

Nico is tevreden, de ontwikkelingen verlopen op rolletjes zoals begroot. Na overleg stelt het bestuur dat alle leden ook lid van de bond behoren te zijn ook al om te participeren in de dan geldende verzekeringen.

 1. Onderhoud accommodatie/schoonmaken

Hans is zich aan het oriënteren of het schoonmaken anders kan geregeld worden. Hij heeft nog geen uitsluitsel.

De dinsdagmorgengroep kan wel wat versterking gebruiken. Nico heeft enkele leden benaderd en wellicht heeft dat resultaat.

De lijst van certificaathouders voor bardienst is in de kantine aanwezig.

Ook de Reglementen en spelregels zijn in de kantine aanwezig.

 1. Plannen rond nieuwe bestemming van het fort

Er is een tweede informatieavond geweest. Nico heeft daar een paar voor onze club essentiële vragen gesteld. De beantwoording is dat er geen pad rond het fort over onze accommodatie in de planning zit. Betreffende parkeermogelijkheden worden diverse mogelijkheden onderzocht en er wordt contact met onze club opgenomen.

 1. De website

Gerard is druk bezig met de website. De vraag is welke informatie voor iedereen toegankelijk kan zijn en wat achter een password moet blijven. Na overleg wordt vastgesteld dat van de nieuwsbrief een aantal onderdelen openbaar kan zijn en dat dat voor vergaderverslagen en historische overzichten niet het geval is. Van toernooiresultaten kunnen de namen zonder verdere aanvullende informatie best in het openbare deel vermeld worden.

Hans de Kleuver bewaart alle nieuwsbrieven in archief.

 1. Rondvraag
 • Besproken wordt een initiatief om wedstrijd-uitwisselingen met clubs in de omgeving te organiseren. Bert Keyzer wil zich daar voor inzetten  samen met Simon en Gerard
 • Ter sprake komt het aanschaffen van zonnepanelen. Besloten wordt dit serieus te gaan bekijken als er een nieuw huurcontract is vastgesteld want de periode waarna het voordeel oplevert is wel wat langer dan vaak voorgesteld.
 1. Gerard sluit de vergadering rond 12.00 uur.

 

Aandachtspunten (resterend)

 • BBQ activiteit
 • Peilen mogelijkheden voor competitie tussen politieke partijen (Gerard)
 • Mededeling over gasverbruik in volgende nieuwsbrief (Nico)
 • Gesprek over taakverdeling donderdagmorgen groep (Gerard en Theo)
 • Aanbod voor het volgen van lessen in Nieuwsbrief (Gerard)
 • Initiatief om spelen met andere clubs te creëren (Bert, Gerard en Simon)

Een reactie plaatsen