20171027 Notulen bestuursvergadering

Gerard opent de vergadering even na 13.30.

Het bestuur is voltallig aanwezig en Wout is uitgenodigd aanwezig te zijn.

 1. De rondgestuurde agenda wordt aangehouden
 2. Het rondgestuurde verslag van de bestuursvergadering 8-9-17wordt vastgesteld
 3. Ingekomen en uitgegane berichten:
 • Als nieuwe leden worden ingeschreven

Ton van Vliet

Elly van Vliet

Ries Uiterwaal

Piet Roelofs

 • Het adres van Cor Kuijpers is gewijzigd: Park Oudeland 5-c in Woerden tel 03482-01469
 • Van het cursus project hebben we nog een vergoeding te goed. Nico zal manen
 • Van het op de website geplaatste boekje “Techniek van het spel JdB” zijn nu 30 exemplaren gedrukt die voor 1 euro te koop zijn.

Besloten wordt dat Nieuwe leden dat uitgereikt krijgen

 1. Evaluatie Feestweek (met Wout als uitgenodigde)

Wout deelt mee dat de schoolactiviteit op woensdag is afgelast van wege de regen en dat dit niet alsnog wordt gehouden zoals even is overwogen.

Wat betreft de vrijdagactiviteit staat in de bespreking centraal de overweging dat het weer erg laat is geworden en dat na drie speelrondes veel deelnemers en bezoekers het terrein verlaten. Het idee om 4 speelrondes in te voeren heeft ook bezwaren: diverse teams vinden een derde ronde al bezwaarlijk en het vervallen van een finale tast het karakter toernooiwedstrijd aan.

Besloten wordt eerder te starten en wel om 18.00 uur en de finales te beperken tot 4 teams. Alle teams hebben een nummer en om de doorstroming te verbeteren wordt besloten wordt dat de teamleden plakkers krijgen om dat nummer op de kleding zichtbaar te maken.

Wout vraagt om de activiteitenagenda van het bestuur voor 2018.

Bij de promo’s is het afrekenen van consumpties soms een knelpunt. Dan wordt gevraagd de consumptie per gebruiker te administreren,

Besloten wordt dat er geen mogelijkheid wordt gecreëerd om contant te betalen en dat het totaal van gebruikte consumpties door de penningmeester bij de aanvrager van de promo wordt gedeclareerd. Er worden door onze club geen consumptiebonnetjes verstrekt. Het tarief is een bedrag per deelnemer aan de promo met een minimum van 20 deelnemers. Wout heeft de bevoegdheid hier soepel mee om te gaan.

 1. Ontwikkelingen rond bestemmingsplan Fort

Nico is woordvoerder in deze zaak. Het aandachtspunt betreft parkeerplaatsen voor een eventuele gebruiker van het fort. Met de gemeente hebben wij goed overleg. Wij blijven alert of Natuurmonumenten zich conformeert aan de huidige voorstellen van de gemeente.

 1. Financieel Administratieve zaken

Nico constateert geen grote afwijkingen t.o.v. de begroting. Wel blijven het aantal promo’s en de inkomsten van de feestweek iets achter bij de begrote data.

 1. Onderhoud gebouwen.

Geen bijzonders.

 1. Het schoonmaken van de Boulodrôme

De nieuwe schoonmaker komt nu op maandag. De vraag is of alle te verrichten activiteiten duidelijk zijn opgegeven. Gerard is contactpersoon en Nico wil graag het lijstje van opgedragen verrichtingen

 1. Volgende vergadering wordt als gepland vastgesteld op vrijdag 8 december om 13.30 uur
 2. Rondvraag

Marijke constateert dat de leden bij clubactiviteiten wel graag consumeren maar niet zo graag consumpties verzorgen. Overwogen wordt een traiteur in te schakelen en de leden een bijdrage te laten betalen.

Gerard biedt aan voor het kersttoernooi de catering te verzorgen.

Nico vraagt aandacht voor het wedstrijd gaan spelen nu er ook meer jongere leden in het bestand komen. Wellicht is een uitbreiding van uitwisselingen met een andere club ook te organiseren.

Dit zal een agendapunt zijn voor de volgende vergadering.

 1. Gerard sluit de vergadering rond 15.30

Een reactie plaatsen