20171208 Notulen bestuursvergadering

Gerard opent de vergadering even na 13.30.

Het bestuur is voltallig aanwezig.

 1. De rondgestuurde  agenda wordt uitgebreid met punt nieuwjaarsreceptie
 2. Het rondgestuurde verslag van de bestuursvergadering 8-9-17  wordt vastgesteld met de wijziging dat betreffende de schoonmaker Nico en niet Gerard contactpersoon is.
 3. Ingekomen en uitgegane berichten:
 • Bericht van overlijden van Tineke Monsees

Het bestuur is vertegenwoordigd geweest op de begrafenis en er is een condoleance kaart met nagedachtenis aan ondersteuning van de club  en actieve deelname gestuurd.

 • Als nieuw lid wordt ingeschreven

George Kabalt

 • Bedanken als lid per 1-1-2018

Jan Luttikhuis

Ina van Moorsel

X Het bestuur stuurt een bedank betuiging voor bewezen diensten

 • Het bureau van de bond is verhuisd
 • Het bestuur heeft gereageerd op een uitnodiging van de bond om een aanvraag  in te dienen voor ondersteuning van de RABO-bank voor een project/activiteit. Er is nog geen reactie ontvangen.
 1. Ontwikkelingen rond bestemmingsplan Fort

Nico heeft gereageerd op het toegestuurde concept plan van de gemeente. Er zijn 21 geïnteresseerden voor een bestemming van het fort.

X Nico schrijft een mededeling in de nieuwsbrief.

 1. Financieel Administratieve zaken

Nico constateert geen grote afwijkingen t.o.v. de begroting. Inkomsten en uitgaven zijn beide iets lager dan begroot. Het positieve saldo lijkt goed haalbaar.

 1. Onderhoud gebouwen.

Er zijn drie verlichtingsmasten voor een aantrekkelijke prijs aangeschaft en een is al geplaatst. Op aanwijzing van de verzekering wordt aandacht besteed aan hang en sluitwerk.

 1. Het schoonmaken van de Boulodrôme.

Nico is contactpersoon en heeft de betaling aan het schoonmaakbedrijf Abcoude geregeld. De schoonmakers komen maandags Er is een  lijstje van opgedragen verrichtingen en de ramen zullen periodiek gelapt worden.

 1. Vaststellen activiteitenkalender 2018

Het concept ligt ter tafel maar er is nog geen overleg met Simon geweest betreffende de wedstrijd data en ook niet met Wout betreffende de promodata.

X Gerard zal dat overleggen en het schema voor de nieuwsbrief klaarmaken

 1. Het kersttoernooi

De organisatie van dit toernooi wordt verzorgd door Simon en de catering door Gerard.

 1. De nieuwjaarsreceptie

De organisatie valt onder bestuursactiviteiten. Gerard en Marijke kunnen dan niet aanwezig zijn. Besloten wordt naast de Nieuwjaars speech en de toast als gewoonlijk wat eenvoudige hapjes te verzorgen.

 1. Spelen met andere Jeu de Boulesclubs in de regio en wedstrijdspelen.

Nico heeft een plan opgesteld voor het gaan deelnemen aan wedstijdspelen van de bond. Er zijn wat peilingen gedaan en het lijkt er op dat daarvoor voldoende enthousiasme in onze club bestaat. Naast een groep van ruim 9 deelnemers zal er bij voorkeur ook een gediplomeerd scheidrechter moeten komen.

X Het bestuur besluit dat Nico voor deze activiteit  een oproep daarvoor in hetkomende nieuwsblad zal plaatsen. Er zal overleg nodig zijn met Wout betreffende promo-data. Gedacht wordt om in september en april  het aantal thuiswedstrijden zeer beperkt te houden.

Daarnaast wordt overlegd dat het leuk zou zijn het aantal ontmoetingen met een andere club zoals met die uit Heerhugowaard uit te breiden.

X Ook hieraan zal in de nieuwsbrief aandacht besteed worden.

 1. Voorstel werving nieuwe leden

Nico lanceert een plan voor een wervingsactie onder de leden van de bejaardenorganisatie. Het bestuur geeft steun aan dat plan. Overwogen wordt dat bij een toename van belangstelling om overdag te spelen de woensdagmorgen een mogelijkheid biedt.

 1. Volgende vergadering

De volgende bestuursvergadering wordt afgesproken op 9 februari 2018

De ALV wordt voorlopig gepland op woensdag  7 maart.

 1. Rondvraag
 • Nico stelt voor het aangepaste barreglement in de nieuwbrief op te nemen opdat alle leden daar kennis van kunnen nemen en er naar handelen.
 • Gerard heeft de burgemeester benaderd en die is enthousiast om de gemeenteraadsfracties onderling te laten spelen maar wel na de verkiezingen in maart.
 1. Gerard sluit de vergadering rond 15.30

Een reactie plaatsen