Nieuwsbrief 62

 

 

 

Van de voorzitter

 

Verantwoord alcohol schenken

Gedurende de afgelopen periode hebben de zogenaamde “Instructie avonden Verantwoord Alcoholgebruik” plaatsgevonden. Beide avonden waren goed bezocht. Met belangstelling werd er door de clubleden kennisgenomen van de presentatie. Vervolgens zijn de leden uitgenodigd om deel te nemen aan een soort e-learning, waardoor zij in het bezit kunnen komen van het certificaat “Verantwoord Alcohol Schenken”. Inmiddels hebben bij dit schrijven er 25 leden het certificaat behaald. Het streven van het bestuur is dat zo veel mogelijk leden dit certificaat halen, zodat de “lusten en de lasten” van de wetgeving, waaraan wij als sportclub moeten voldoen, gedragen worden.

Het verkrijgen van het certificaat is een vrij eenvoudige zaak. Je kunt het helemaal in je eigen gewenste tijd en tempo doen aan de computer. Hieronder vind je de instructie.

Het bestuur wil iedereen oproepen om het certificaat te halen, daar het een verantwoordelijkheid is van ieder clublid. Op deze manier draagt iedereen een steentje bij aan het goed verlopen van de gang van zaken binnen onze geliefde jeu de boulesclub.

 

Certificaat

Verantwoord alcohol schenken

 

Beste barvrijwilliger,

Allereerst willen we je bedanken dat je tijd wil steken in het draaien van bardiensten voor onze club. Door jouw inzet kunnen mensen na het boulen gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje. Hartstikke goed en belangrijk werk!

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in onze kantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om jullie te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan is er website ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden.

De teksten en filmpjes op deze website stellen jullie in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in de kantine. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken.

We wensen jullie veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van jullie bardiensten!

Met sportieve groet,

NOC*NSF en sportbonden

Volg onderstaande stappen voor het maken van de test:

 1. ga naar http://www.nocnsf.nl/iva
 2. nadat je de informatie hebt doorgenomen, kun je de test maken.
 3. Vul je gegevens in
 4. e-mail adres barverantwoordelijke:                 grpeelen@gmail.com
 5. naam van de vereniging:                                Jeu de boulesclub Abcoude
 6. aangesloten bij welke bond (afkorting):          overige
 7. plaats vereniging:                                           Abcoude
 8. naam barverantwoordelijke:                           Gerard Peelen
 9. E-mailadres ondernemingsdossier:

Je kunt nu de test maken

 

 

Ça Roule – Heerhugowaard

19 mei werd ik opgebeld door de voorzitter van “Ça Roule” met het trieste bericht dat een zoon van één van clubleden was overleden. Uit piëteit is besloten om de uitwisseling niet door te laten gaan. Het bestuur wenst ook namens alle clubleden hen heel veel sterkte toe. Wij hopen binnenkort een nieuwe afspraak te kunnen maken om alsnog in Abcoude de club uit Heerhugowaard te mogen ontvangen.

Clubkleding

Over een paar weken dient de “Feestweek 2016” zich aan. Ook daar geven wij als club weer acte de presence. Het bestuur wil onze performance onderstrepen door nieuw aan te schaffen clubkleding. De leden kunnen de clubkleding met ons club-logo tegen kostprijs aanschaffen. Het moge duidelijk zijn dat hoe meer leden kleding willen kopen, hoe goedkoper het wordt. Het aanbod is divers: je kunt T-shirts, polo’s, sweats en fleeces aanschaffen.

In de kantine hangen er intekenlijsten met nog informatie over prijs en product.

Werving nieuwe leden

Tijdens deze periode wordt door een groot aantal leden de flyer in de bus gedaan t.b.v. het werven van nieuwe leden. Het bestuur is verheugd over het feit dat vele leden hieraan willen meewerken. Het resultaat is al enigszins zichtbaar! Enkele nieuwe aspirant-leden hebben zich al gemeld. Ook de RTV Ronde Venen zal een reportage voor het item “Nieuwsronde” gaan maken. Op deze manier werken wij aan naamsbekendheid in onze regio.

Promo-toernooien

Onder andere door de naamsbekendheid, generen wij promo-toernooien, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor onze clubkas. Het doet het bestuur deugt dat de aanmeldingen stijgen. Bij de vergrote intensiteit is ondersteuning van clubleden onontbeerlijk. Wout Wessel is namens onze club daar hard mee bezig. Het past ook om hem daarvoor zeer erkentelijk te zijn. Nogmaals, deze financiële inkomstenbron is zeer belangrijk.

Tot slot

Feestweek 2016 gaat weer een geweldig evenement worden in Abcoude, waarbij wij ons als club profileren en mogelijk in nieuw aangeschafte clubkleding (zie informatie hierboven). Het bestuur gaat er weer van uit dat een groot deel van het ledenbestand zich daarvoor wil inzetten. Bij voorbaat willen wij jullie hiervoor danken.

Voor diegenen die op vakantie of nog op vakantie gaan, een hele fijne periode toegewenst!

Gerard Peelen.

 

 

 

 

Verslag bestuursvergadering Jeu de Boulesclub Abcoude

Vrijdag 29 april 2016 om 10.00 uur in de Boulodrome.

 

 1. Opening en mededelingen

Gerard opent de vergadering om 10,02 en heet alle bestuursleden welkom

 

 1. Vaststelling van de agenda

Nico heeft per mail de onderwerpen financiën en administratieve zaken aangemeld, ter agendering. Marijke noemt vrijwilligersvergoeding en Gerard de website

 

 1. Verslag bestuursvergadering d.d. 11-3-2016

Het verslag van de vergadering van 11-3-16 wordt vastgesteld.

Naar aanleiding wordt over de clubkleding gesproken. Besloten wordt dat tijdens promo’s voor de ingeschakelde leden clubkleding beschikbaar moet komen. Alle clubleden zullen daarnaast gelegenheid krijgen eigen clubkleding te kopen; Gerard zal de gelegenheid daarvoor organiseren via leverancier Van het Hull die vroeger ook geleverd heeft.

Het bestuur vindt het ook gewenst dat in de feestweek tijdens de woensdag- en vrijdag- activiteit door de ingeschakelde leden clubkleding gedragen wordt.

 

 1. Ingekomen/uitgaande post

Het bestuur besluit dat bij een overlijdensbericht van een lid de secretaris de leden per mail daarover zal informeren, naast het plaatsen van de kaart op het mededelingenbord.

Het bestuur is akkoord gegaan met het toetreden van drie nieuwe leden: Yasar Alshalak , Ahmo Muratoyic en Gert Dekkers. De secretaris heeft hen per brief welkom geheten en informatie gestuurd.

Er ligt nu een aanmelding van Anneke Keijzer-Kaatee , de secretaris zal haar een welkomsbrief met informatie overhandigen.

Nico zal de diverse verzekeringspolissen nog eens nalopen en nagaan of er geen doublures zijn.

Gezien de uitgebreide informatiestroom van de bond wordt besloten wedstrijdinformatie alleen aan de wedstrijdspelende leden door te sturen en alleen de relevante stukken aan de bestuursleden.

 

 1. Sociale Hygiëne (instructie avond voor bardienst)

Gerard heeft op uitstekende wijze twee voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. De eerste heeft nu al als resultaat dat 19 leden met succes de toets voor het gewenste IVA-certificaat afgelegd hebben. Het resultaat van de gisteren gehouden tweede avond zal nog komen. Gerard zal een map van de behaalde certificatie met een lijst daarvan in de kantine leggen. Hans zal opgaan voor examen.

 

 1. Contributie en administratie.

Nico meldt dat hij deze zaken in heel goede orde heeft overgedragen gekregen. Alles blijkt goed geregeld, waaronder ook de inkoop door Marjan van Riemsdijk.

Het bestuur heeft als standpunt dat in principe alle leden de basiscontributie van 56,50 euro moeten betalen tenzij de penningmeester het daarvan afwijken verantwoord vindt. Alle leden dienen hun consumpties via een consumptiekaart af te rekenen. Bankzaken RABO zijn geregeld.

 

 

 1. Vrijwilligersvergoeding.

Betreffende een vrijwilligersvergoeding kent de fiscale regelgeving strakke lijnen. Overtreding kan zwaar beboet worden. Nico heeft een wettelijk verantwoorde procedure gevonden . Het bestuur gaat akkoord met de voorgestelde procedure.

 

 1. Bestuursreglement

Gerard heeft geprobeerd een concept-bestuursreglement aan de mede bestuursleden te mailen maar dat is kennelijk niet goed gegaan. Het concept zal op de volgende vergadering worden besproken.

De vraag rijst of sterke alcoholische dranken verstrekt mogen worden als een van de leden een horecavergunning heeft. Gerard trekt dat na. Daarnaast is de vraag of ons bestuur het dan gewenst vindt dat in onze sportvereniging die verstrekking plaats heeft. Daar wordt binnen het bestuur verschillend over gedacht en besloten wordt de oriëntatie van Gerard af te wachten alvorens een besluit te nemen. Besloten is om geen sterke drank meer in te kopen en dit wordt aan Marjan v Riemsdijk doorgegeven.

 

 1. Sportaanbod voor ouderen “oktober actief”

De sportmedewerker van de gemeente heeft voor ouderen een plan voor het kennismaken met diverse sportactiviteiten in de gemeente uitgeschreven voor in oktober. Het bestuur besluit daar op in te spelen. De secretaris zal onze club voor enkele data en dagdelen aanmelden.

 

 1. Flyer Wijkindeling

Besloten wordt de flyer in de tweede helft van mei huis aan huis te bezorgen. Theo zal de afgetelde exemplaren voor de diverse wijken in een envelop doen met vermelding van het lid die die wijk wil doen.

 

 1. Zaterdag 21 mei Spelen tegen Heerhugowaard

De club uit Heerhugowaard komt met 12 doubletten. Wij moeten proberen ook 12 doubletten te formeren. Overwogen wordt de samenstelling daarvan zo te maken dat er een optimale kans is de beker te winnen die ons tot nog toe ontgaan is.

Aanvang 13.00 uur en Gerard neemt met Marjan contact op betreffende de catering.

 

 1. De website

Gerard heeft een plan voor het actualiseren van de website maar gezien de tijd wordt dit punt verschoven naar de volgende vergadering.

 

 1. Rondvraag.

Tarievenlijst dranken intern en extern en contributie 2017 zal op verzoek Nico volgende vergadering worden geagendeerd.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De volgende vergadering wordt gepland op vrijdag 10 juni 10.00 uur

 

 1. Sluiting

Gerard sluit de vergadering rond 12.00 uur.

=================================

 

 

 

 

 

BEDANKT

 

Ik wil iedereen bedanken voor de mails, kaarten, bloemen en de vele telefoontjes na mijn rugoperatie. Allemaal ontzettend lief en dat doet een mens goed!!

Hartelijke groetjes Marijke.

 

 

 

 

Verslag bestuursvergadering Jeu de Boulesclub Abcoude op 10 juni 2016 in de Boulodrôme

Marijke heeft laten weten verhinderd te zijn wegens het durend herstel na de rugoperatie.

 

 1. Opening

Gerard opent de vergadering rond 10 uur

 1. Vaststellen van de agenda

Bij het vaststellen van de agenda wordt gememoreerd dat het vaste punt voortgang van lopende zaken ontbreekt. Dit punt wordt alsnog toegevoegd.

 1. Verslag bestuursvergadering d.d. 29-4-2016

Het verslag wordt doorgenomen. De punten die nadere aandacht verdienen zijn geagendeerd.

 1. Ingekomen       en uitgegane berichten
 • Sport voor ouderen: in overleg heeft het bestuur aan de sportcoördinator van de gemeente drie dagdelen aangemeld voor kennismaking voor ouderen in de gemeente met onze club te weten woensdag 5 oktober 10.30 o.l.v. Gerard,

vrijdag 7 oktober o.l.v. Nico en woensdag 28 oktober o.l.v. Theo

 • Spelen tegen Heerhugowaard is door onvoorziene omstandigheden afgeblazen door de club uit Heerhugowaard. Afgesproken is dat zij contact zullen opnemen voor een treffen op een andere datum maar Gerard zal even informeren.
 • Er zijn twee aanmelding van nieuwe leden ontvangen. Afgesproken wordt dat na overleg binnen het bestuur Theo informatie over onze club en het Jeu de Boulen stuurt en dat de contributienota enkele weken daarna toegestuurd zal worden.
 1. Clubkleding

Gerard heeft zich laten informeren over clubkleding. Het bestuur wil bevorderen dat tijdens promo’s door de ingeschakelde leden clubkleding gedragen wordt. Die moet dan beschikbaar zijn. Ook leden zullen uitgenodigd worden voor zichzelf iets passends aan te schaffen. Gerard zal in de komende nieuwsbrief daarover informatie geven.

 1. Verzekeringen

Nico heeft de lopende verzekeringen nagelopen en geconstateerd dat wij All-Round verzekerd zijn maar dat dit wel vrij prijzig is. Hij bekijkt of het iets minder kan.

 1. Sociale hygiëne

De voorlichtingsavonden die Gerard heeft verzorgd hebben als resultaat 25 gecertificeerde bar-vrijwilligers. Gezien het aantal speelmomenten is dat niet veel en dus is uitbreiding van het aantal gewenst. Gerard zal dat in het de komende nieuwsbrief melden.

Personen die zich komen oriënteren of zij lid zouden willen worden zijn vier keer welkom en krijgen dan een niet alcoholische consumptie aangeboden. Daarvoor zal een “kleine kaart” gemaakt worden die hen uitgereikt wordt. Als zij iets anders wensen te consumeren vindt het bestuur dat dat wel mogelijk moet zijn ook al hebben zij, als niet lid, geen consumptiekaart. Daarvoor zal een kleine kas worden gecreëerd zodat zij contant kunnen betalen.

 1. Bestuursreglement

Gerard heeft een concept bestuursreglement samengesteld en dat wordt kritisch doorgenomen. Met een kleine aanpassing gaat het bestuur akkoord. Gezien onze club geen leden onder de 18 jaar hebben zal Gerard nagaan of er een dispensatie mogelijkheid is voor de strenge regelgeving

 1. De Flyer

De flyer is in de meeste wijken nu rondgebracht. Er zijn positieve reacties op ontvangen en onze club heeft er aandacht door gekregen. De bedoeling is dat we dat verder uitbouwen, dat wordt een agendapunt op de volgende vergadering.

 1. De website

Gerard heeft een deskundige gevonden die aandacht wil besteden aan onze website. De website functioneert als informatiebron voor belangstellenden maar dat kan wel wat beter en actueler zonder dat het intensief aandacht vergt. Dit wordt nader besproken.

 1. Financieel administratieve zaken.

Het besuur heeft de indruk dat er geen reden is voor ontevredenheid. Er zijn vrij veel aanvragen voor promo’s. Financieel geen bijzonderheden en de administratie is op orde. De kosten en opbrengsten van consumpties aan de bar zijn aandachtspunt voor een volgende vergadering.

 1. Rondvraag

De gastank is gevuld en dat blijkt een kostbare zaak. De vraag is of op verwarming bezuinigd kan worden. Dat is een punt van aandacht.

De volgende vergadering wordt afgesproken op vrijdag 8 juli om 10 uur in de Boulodrôme.

 1. Sluiting

Gerard sluit de vergadering rond 12 uur.

 

Ledennieuws.

Mede dankzij de publiciteitscampagne heeft onze club enkele aanmeldingen voor het lidmaatschap ontvangen. Kennelijk is bij ouderen die niet meer belast zijn met werken voor het dagelijkse brood de donderdagmorgen wel gewild. Deze gelegenheid tot spelen mag dus best openlijk genoemd worden. Dat dit niet in de Flyer gebeurd is blijft te betreuren.

Nieuwe Leden:

Yasar Alshalak             Landzicht 17        1391 XE   Abcoude    tel. 06-68468908

Gert Dekkers    Angsteloord 12    1391 EE   Abcoude    tel. 0294-284612

Annie Keijzer    Leeuwenburgh 40 1391 RW Abcoude  tel. 0294281350

Bert Keijzer       Leeuwenburgh 40 1391 RW Abcoude  tel. 06-12247230

Ahmo Muratovic          Landzicht 12        1391 XE   Abcoude    tel. 06-46158880

Willeke Postma Ds Bleekerhof 55             1391 BJ   Abcoude    tel. 06-36488712

 

Publiciteit voor onze club.

 

Het verspreiden van de Flyer is dank zij de inspanning van een aantal leden in Abcoude en Baambrugge gerealiseerd. Er zijn heel positieve reacties op ontvangen. Een Flyer uitbrengen is echter een eenmalig gebeuren en het bestuur vindt het gewenst dat er vervolgacties zijn.

 

Een mogelijkheid is geboden door het projectteam ter bevordering van spel en sport in de gemeente De Ronde Venen. De bedoeling van deze is dat senioren (50+!!) meer gaan bewegen. Daarom is al enige jaren aan alle sportaanbieders in de gemeente gelegenheid geboden in te schrijven om de senioren kennis te laten maken met hun sport. De organisatie was tot nu toe gericht op de maand Juni. Omdat dit voor de doelgroep al vaak een vakantiemaand is werd in overleg met de gemeente dit jaar gekozen voor verschuiving van deze activiteit naar de maand oktober.

 

Het bestuur heeft besloten deze gelegenheid om onze sport te promoten te benutten. Op drie morgens worden via deze organisatievorm senioren uitgenodigd. Het zijn

woensdagmorgen 5 oktober    10.30 uur o.l.v. Gerard Peelen

Vrijdagmorgen     7 oktober              10.30 uur o.l.v. Nico Hennipman

Woensdag           28 oktober              10.30 uur o.l.v. Theo Kapteyn

Geïnteresseerde leden zijn welkom om te komen assisteren als er een grote belangstelling zal zijn.

 

De organisatie biedt aan de sportaanbieders de mogelijkheid een enthousiasmerende bijdrage voor de aankondiginginformatie te leveren. Uiteraard zal van dat aanbod gebruik gemaakt worden.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP DOUBLETTEN VAN 17 APRIL 2016

 

De winnaars :

 

 

BARROOSTER: 

 

JULI

Zondag Dinsdag Donderdag
3: Ben de Graaff 5: Gerard Peelen 7: Jeanette Voorneveld
10: Hubrecht Duijker 12: Piet Dierx 14: Gerard Beers
17: Cecilia Arias 19: Tiny Kapteyn 21: Carry Hardon
24: Ans Pothuizen 26: Hans Roozendaal 28: Julie Duijker
31: Simon van Straaten    

 

 

AUGUSTUS

Zondag Dinsdag Donderdag
  2: Cor de Pijper 4: Marrie Vedder
7: Nico Hennipman 9: Mieke van Sligtenhorst 11: Trees Versteeg
14: Simon van Straaten 16: Cor van Wieren 18: Brenda Kater
21: Truus Meijer 23: Dicky Oudshoorn 25: Gerard Beers
28: Henk Warmerdam 30: Hans Roozendaal  

 

 

SEPTEMBER

Zondag Dinsdag Donderdag
  1: Frits Smit
4: Marijke van Straaten 6: Marjan van Riemsdijk 8: Piet Vedder
11: Hubrecht Duijker 13: Lia Pepping 15: Wim Versteeg
18: Cock Warmerdam 20: Hans Roozendaal 22: Miep van Schaik
25: Jeanette Voorneveld 27: Hans de Kleuver 29: Riet Veldman

Kun Je niet op de datum zoals vermeld in het rooster, ruil dan even s.v.p.!!!
Ben je langer dan 2 maanden afwezig, geeft het dan even door aan Marijke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een reactie plaatsen