20180209 Verslag bestuursvergadering

 1. Gerard opent de vergadering even na 13.30.

Het bestuur is voltallig aanwezig.

 1. De rondgestuurde  agenda wordt afgewerkt
 2. Het rondgestuurde verslag van de bestuursvergadering 8-12-17  wordt vastgesteld met de voorgestelde wijzigingen
 3. Ingekomen en uitgegane berichten:
 • Bedankje belangstelling Ger Willems
 • Terugtreden van Simon als wedstrijdleider; het bestuur zal hem bedanken voor bewezen diensten
 • Mededeling fuseren voedselbank van Abcoude tot een centrale gemeentelijke
 • Rapport onderzoekscie seksuele intimidatie in de sport
 • Bedanken per 1-1-18

Joop Harkema

Jaap Zwaanswijk

 1. Evaluatie Nieuwjaarsreceptie

Het was een gezellige bijeenkomst in goede sfeer met eenvoudige hapjes bij de Nieuwjaars dronk

 1. Aanvraag bij RABO-bank voor ondersteuning project

Nico en Theo zijn naar de bijeenkomst geweest. Het betrof geen aanbod voor financiële sponsering van in te dienen aanvragen maar een aanbod voor bestuurlijke ondersteuning voor plannen die binnen de vereniging leven. Het bestuur voelt daaraan geen behoefte.

 1. Voorstel ledenwerving

Er is een voorstel om een promo te organiseren in overleg met de Ouderen Belangen Vereniging om leden te werven. Het bestuur juicht deze actie van harte toe en wil alle steun verlenen.

 1. Ontwikkelingen betreffende wedstrijdspelen

Nico heeft een bijeenkomst georganiseerd met de 12  leden die wedstrijd willen gaan spelen. Er is informatie uitgewisseld en alles is klaar om deel te nemen aan de regionale najaar competitie van de NJBB. Er is een speelschema voor de deelnemende leden vastgesteld dit ook in overleg met Wout i.v.m. promo’s.

Deelname aan de zomer wedstrijden lukt niet omdat die op donderdag gespeeld worden en daarvoor is onvoldoende belangstelling.

 1. Financieel Administratieve zaken

Nico presenteert de jaarcijfers die prachtig overeenkomen met de al eerder gepresenteerde begroting voor 2017. Kleine verschillen worden verklaard door de grote inzet van enkele leden. Het trapport van de kascontrole is positief.

Door storingen in het elektrisch net komen er aanzienlijke kosten waarvoor het bestuur mandaat geeft.

 1. ALV op 7 maart

De voorgestelde agenda wordt vastgesteld.

Volgens de statuten is Nico reglementair aftredend en herkiesbaar.

De jaarcijfers worden op de website gezet en ter vergadering zullen er 25 exemplaren ter uitreiking liggen.

 1. Ontwikkelingen  rond bestemmingsplan Fort

Kennelijk zijn er twee ondernemers geselecteerd die plannen gaan uitwerken voor een hotelfunctie van het fort. We wachten de ontwikkelingen maar af.

 1. Onderhoud gebouwen.

Er zijn problemen met de elektra dat heeft zelfs een kleine brand veroorzaakt. Nico heeft contact met de verzekering. In de stoppenkast is roest geconstateerd.

Het opknappen zal vrij kostbaar worden en het bestuur besluit daar opdracht voor te geven.

 1. Het schoonmaken van de Boulodrome

Het is niet helemaal duidelijk op welke dag de schoonmakers komen.

Afgezien daarvan zijn er opmerkingen over het schoonhouden van glazen en service en kastjes. De vraag is hoe dat verbeterd kan worden.

Een oproep voor een vrijwilliger of vrijwilligster bijvoorbeeld in de nieuwsbrief of op de ALV lijkt gewenst

 1. Volgende vergadering 13-04-2018
 2. Rondvraag

Er is gevraagd de datum van het Pasen-Pinkteren toernooi een week te verschuiven dit wordt besloten,

Verschuiving naar 8 mei, dit zal in de website gewijzigd worden

 1. Sluiten van de vergadering rond 15.00 uur.